X

Regulamin Platformy kompetencje.info

1.      Postanowienia wstępne

1.1.    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.2.    Platforma kompetencje.info jest udostępniona przez eDialog Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Łagiewnickiej 121, o numerze NIP: 725-200-19-65, zarejestrowanej w KRS pod numerem: 0000333352.
1.3.    Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad oraz warunków korzystania z Platformy internetowej kompetencje.info. W szczególności praw oraz obowiązków Użytkowników oraz zakresu odpowiedzialności eDialog Sp. z o.o..
1.4.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy kompetencje.info jest możliwy jedynie po rejestracji, która jest tożsama z pełną akceptacją wszystkich warunków i zasad zawartych w treści Regulaminu.

2.      Definicje terminów użytych w regulaminie

2.1.    Regulamin – oznacza niniejszy regulamin oraz wszystkie zawarte w nim postanowienia
2.2.    Platforma lub Platforma kompetencje.info – oznacza stronę internetową działającą pod adresem kompetencje.info bądź badanie.kompetencje.info
2.3.    Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Platformy kompetencje.info na podstawie niniejszego Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Platformy kompetencje.info tylko w przypadku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych bądź w przypadku jej ograniczenia pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
2.4.    Formularz - miejsce w sieci Internet, umożliwiające Użytkownikowi przekazanie do Platformy kompetencje.info danych w postaci elektronicznej (w tym danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), które są niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy.
2.5.    Interfejs – oznacza miejsce (stronę internetową) w sieci Internet umożliwiającą dostęp wszystkim Użytkownikom do edycji oraz modyfikacji swoich danych osobowych
2.6.    Zablokowanie Użytkownika – oznacza stan, w którym Użytkownik nie posiada dostępu do swojego konta z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie
2.7.    Treści – za treści uznaje się testy wiedzy oraz kwestionariusze wraz z powiązanymi z nimi pytaniami, a także zdjęcia i materiały wideo
2.8.    Test, Badanie, Ankieta, Sesja – oznacza funkcjonalność Platformy kompetencje.info, pozwalającej na udostępnienie Treści oraz Formularzy poprzez Interfejs wybranym Użytkownikom

3.      Zakres korzystania z funkcjonalności Platformy kompetencje.info

3.1.    Platforma kompetencje.info umożliwia przeprowadzanie Sesji zdefiniowanej na Platformie kompetencje.info.
3.2.    Generowanie raportów PDF – po poprawnie zakończonej Sesji Użytkownikowi przekazywany jest raport w postaci pliku PDF.
3.3.    Korzystanie z funkcjonalności Platformy kompetencje.info jest płatne i określone poprzez cennik znajdujący się na stronie internetowej kompetencje.info.

4.      Rejestracja konta Użytkownika w Platformie kompetencje.info

4.1.    W celu korzystania z konta Użytkownika na Platformie kompetencje.info, Użytkownik jest zobligowany do wypełnienia formularza w zakresie wymaganym przez eDialog Sp. z o.o. Następnie wszystkie dane przesłać elektronicznie do eDialog Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie mechanizmów udostępnionych na stronie Platformy kompetencje.info.
4.2.    Zasady wypełniania formularza rejestracji:
4.2.1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola, chyba że nie są one zaznaczone jako wymagane.
4.2.2. Użytkownik poświadcza, że wszystkie zawarte w formularzu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
4.2.3. Pełną odpowiedzialność za rzetelność podawanych informacji ponosi Użytkownik.
4.2.4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, aktualizowania i modyfikowania.
4.2.5. Użytkownik w procesie Rejestracji posługuje się swoim adresem e-mail, do którego ma dostęp.
4.3.    Wypełnienie formularza jest tożsame z:
4.3.1. Przyjęciem do wiadomości i pełną akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika
4.3.2. Poświadczeniem, że wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym
4.3.3. Z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Platformy kompetencje.info
4.3.4. Udzieleniem zgody na wysyłkę treści o charakterze marketingowym oraz handlowym na podany adres e-mail.
4.3.5. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, jakkolwiek eDialog Sp. z o.o. zastrzega, że zablokowanie możliwości wysyłki treści o wspomnianej tematyce może w wybranych okolicznościach być równoznaczne z ograniczeniem wybranych funkcjonalności Platformy kompetencje.info
4.4.    eDialog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przesłanych w formularzu Rejestracji w celu poświadczenia deklaracji Użytkownika ze stanem faktycznym.
4.5.    Podanie w trakcie Rejestracji danych niezgodnych z prawdą jest podstawą do zablokowania konta Użytkownika i uniemożliwienie dalszego korzystania z Platformy kompetencje.info.
4.6.    eDialog Sp. z o.o. ma prawo do odmówienia założenia konta Użytkownikowi bez podania przyczyn.
4.7.    Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest eDialog Sp. z o.o..
4.8.    eDialog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. W szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingu, z którymi współpracuje eDialog Sp. z o.o..
4.9.    eDialog Sp. z o.o. zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

5.      Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1.    eDialog Sp. z o.o. dołoży wszelki starań, by korzystanie z Platformy kompetencje.info było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek, połączeń internetowych oraz systemów operacyjnych. Jednocześnie zastrzega sobie wyłączenie spod odpowiedzialności działania niezgodne z oczekiwaniami w przypadku niektórych kombinacji powyższych parametrów. Za wymagania finalne uznaje się przeglądarki Mozilla Firefox - 3.0, Google Chrome – 1.0.154 oraz Microsoft Internet Explorer – 8.0 lub nowsze oraz zainstalowana Wtyczka Flash Media Player od Adobe Systems w wersji 10.0.0 lub wyższej z włączoną zgodą na przechowywanie plików współdzielonych w przestrzeni dyskowej komputera Użytkownika.
5.2.    Rejestracja jest tożsama z oświadczeniem zgody na publikację wizerunki Użytkownika w ramach Platformy kompetencje.info. W tym imienia, nazwiska oraz w przypadku podmiotów gospodarczych ich nazwy. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na publikację swojego wizerunku przekazując eDialog Sp. z o.o. stosowną informację.
5.3.    Użytkownik może usunąć konto na Platformie kompetencje.info w każdej chwili bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia konta w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, eDialog Sp. z o.o. zastrzega brak zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z Platformy kompetencje.info.
5.4.    eDialog Sp. z o.o. może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę na świadczenie usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.

6.      Zakres odpowiedzialności eDialog Sp. z o.o.

6.1.    eDialog Sp. z o.o. jest uprawnione do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Platformy kompetencje.info lub/i jego poszczególnych Narzędzi internetowych, jeżeli jest to spowodowane:
6.1.1.            Koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
6.1.2.            Przyczynami niezależnymi od eDialog Sp. z .o.o. (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
6.2.    eDialog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usług Platformy kompetencje.info.
6.3.    eDialog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
6.4.    eDialog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
6.5.    eDialog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Platformy kompetencje.info oraz szaty graficznej, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
6.6.    eDialog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, w przypadku obowiązku udostępnienia uprawnionym osobom wynika z aktualnych przepisów prawa.

7.      Korespondencja

7.1.    eDialog Sp. z o.o. kieruje korespondencję elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji.

8.      Zwroty

8.1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta, konsument dokonujący zakupu, który zawarł umowę na odległość, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od dnia zaksięgowania wpłaty.
8.2. Prawo odstąpienia od umowy wygasa z chwilą gdy badany skorzysta z danych dostępowych do badania.
8.3. W przypadku nabycia kilku badań objętych jedną umową zamawiający musi wskazać czy chce odstąpić od części czy całości zamówienia.
8.4. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać ze wzoru. Oświadczenie z podpisem zamawiającego może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną lub w oryginale pocztą na adres sprzedającego. Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie.
8.5. Zamawiający może wysłać także inny wzór oświadczenia woli zarówno pocztą tradycyjną jak i elektroniczną.
8.6. Wzór formularza zwrotu można pobrać klikając na ten link: Formularz zwrotu zamówienia.

9.      Reklamacje

9.1.    Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Platformą kompetencje.info na adres poczty elektronicznej – obsluga.klienta@kompetencje.info
9.2.    eDialog Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. eDialog Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużenia rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7-dniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, eDialog Sp. z o.o. o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
9.3.    Odpowiedź na reklamację eDialog Sp. z o.o. kieruje na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przy tworzeniu Konta Platformy kompetencje.info lub na adres z którego nadesłano reklamację lub na inny wyraźnie wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej. Wybór adresu należy do eDialog Sp. z o.o. i wynika z indywidualnej oceny danej reklamacji, przy czym wybierając adres Administrator ma na uwadze kryterium dostarczenia wiadomości do odbiorcy.

10.      Płatności

10.1.    Za zakupy w Platformie kompetencje.info można zapłacić w następujący sposób:
10.1.1 Przelewem na rachunek bankowy. Dane do przelewu: „eDialog Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 121, 91-863 Łódź, Bank PEKAO SA Łódź, nr konta: 40 1240 5527 1111 0010 6216 7045”.
10.1.2 Kartą płatniczą lub ePrzelewem za pomocą systemu PayU S.A.
10.2 W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sesja zostanie udostępniona użytkownikowi po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać adres e-mail użyty podczas rejestracji.

11.      Zmiany regulaminu

11.1.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Platformy kompetencje.info w zakresie w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.
11.2.    eDialog Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.